Zuidzijde 7.5 Man met kistje

       

       

Dit schriele mannetje heeft een kistje met ogenschijnlijk kostbare inhoud in handen. De betekenis ervan laat zich moeilijk inschatten. Was hij, zoals wel eens gesuggereerd, de betaalmeester van de kathedraalbouw? Het mannetje is gebaseerd op een niet bewaard gebleven beeldje op de luchtboog, dat voor de restauratie in de negentiende eeuw nog vrijwel intact aanwezig was.